Raheem Sterling ya karbi kambun yaki da wariyar launin fata - BBC News Hausa - nake gare

Category

nake gare


A duk kwanakina a gare ka nake dogara, Kana kiyaye ni tun da aka haife ni, Kullayaumi zan yabe ka!.

A gare ka, ya Ubangiji, lafiya lau nake, Faufau kada ka bari a yi nasara da ni!.

Assalam alaikum Sallama nake gare ku Nata ho gare yau nazama Bakon ku B.o.c. da kaita ne InA kumA. Gaishe ku Har da aleegee. Da Lelpe jin jinq.

GODIYA NAKE GARE KU. NANA Aishatu. July 8, 2015 ·. GODIYA NAKE GARE KU. Image may contain: 8 people · 44 · 2 Comments1 Share. Share.

3 Ina gode Allahna duk sa'ad da nake tunawa da ku, 4 a kullum kuwa a 6 Na tabbata shi wanda ya fara kyakkyawan aiki a gare ku, zai ƙarasa shi, har ya.